Posts Tagged ‘منابع’

کتاب: زنان و جنسیت در اسلام- لیلا احمد

شنبه, 29 ژوئن 2013
cover- Ahmed

کتاب زنان و جنسیت در اسلامهمانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن متذکر شده برای فهم وضعیت کنونی ما نوشته شده است؛ و نه صرفاً برای آگاهی از گذشته. با آنکه از زمان انتشار نخست این کتاب در ۱۹۹۲ تاکنون کتاب های زیادی دربارۀ موضوع زنان و اسلام نوشته شده است، هنوز هم از مهمترین [...]

ادامه مطلب...