Posts Tagged ‘مادران خاوران’

شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان، “مادران خاوران” را نامزد دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل می کند

یکشنبه, 6 اکتبر 2013

شهریورماه،  یادآور نقطه سیاهی در تاریخ معاصر است، یاد آور اعدام های بیشمار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در دهه ۶۰٫ در بیست و پنجمین سالگرد این فاجعه تاریخی، شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم)، “مادران خاوران” را به عنوان نامزد دریافت جایزه سال ۲۰۱۳ سازملل در زمینه حقوق بشر معرفی می کند. گروه [...]

ادامه مطلب...