درگذشت قاضی ورما ، قاضی متعهدی که به تصویب قانون علیه تجاوز در هند کمک شایانی کرد.

با تاسف فراوان ، از فوت قاضی ورما مطلع شدیم . ا و قاضی برجسته  و سرپرست شورای بررسی تجاوز وحشیانه و قتل دانشجو هندی (Vishka) بود.
قاضی ورما همراه سایر اعضا ، تصمیم گرفتند که جریان محاکمه این موردتجاوز را به طور علنی در یکی از بهترین زمان ها نمایش عمومی بدهند که زمینه ساز این شد که دولت هند دستورالعمل های جدیدی را برای موارد آزار جنسی  در پارلمان تصویب  کند.
به گفته زرینا عبدالعزیز ولوم (Zarizana Abdul Aziz, WLUML )، ریاست کمپین زنان در جوامع اسلامی ، نه فقط هند، بلکه جهان امروز روشنگر بزرگی را از دست داد.

Death of Justice Verma, the judge who helped toughen up Rape Laws in India

Tags: , ,

پاسخ دهید